ASNS UPUTILA INICIJATIVU ZA IZMENU I DOPUNU ZAKONA O RADU

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) uputila je predsedniku Vlade Republike Srbije Aleksandru Vučiću, ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandru Vulinu, predsednici Skupštine Srbije Maji Gojković, svim poslaničkim grupama Narodne skupštine Republike Srbije kao i Odboru za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o radu u delu koji se odnosi na posebnu zaštitu od otkaza Ugovora o radu određenih kategorija zaposlenih.

U inicijativi se predlaže da se zaposlenom, koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme, ne može dati otkaz do isteka njegove privremene sprečenosti za rad, odnosno dok je na bolovanju zbog bolesti.

Влада Републике Србије

Председнику Владе Републике Србије

господину, Александру Вучићу

Предмет : Иницијатива за измену и

 допуну Закона о раду

Поштовани,

Асоцијација слободних и независних синдиката (у даљем тексту АСНС) подноси иницијативу за измену и допуну Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) у делу који се односи на престанак радног односа , која област је регулисана Закона о раду глава  XVI одељак 6. „Посебна заштита од отказа уговора о раду“.

АСНС подноси ову Иницијативу у жељи да се поред постојећих категорија запослених у довољној мери пружи заштита и свим оним запосленима који су засновали радни однос на одређено време, а који се налазе у правно незавидној ситуацији  с обзиром да им радни однос може престати истеком рока на који је заснован сагласно чл.175.ст.1. Закона о раду, независно од остварених резултата рада и без обавезе послодавца да у решењу о престанку радног односа посебно образлаже разлоге престанка.

Сматрамо да постојећом законском регулативом, дефинисањем разлога за заснивање радног односа на одређено време, онако како је то формулисано у самом Закону, као и  прецизирањем максималног трајања уговора о раду на одређено време, нису спречене бројне злоупотребе нити је ова категорија запослених довољно правно заштићена. Примера ради, наводимо да некада и сам одлазак на боловање за Послодавца може бити довољан разлог за престанак радног односа запосленог који ради на одређено време и поред чињенице што и даље постоје објективни разлози који оправдавају  продужење уговора о раду на одређено време.

Да је то тачно види се и из праксе где је честа појава да се претходно са једним лицем које је закључило уговор о раду на одређено време, након одласка тог лица на боловање раскине радни однос протеком рока на који је био заснован, а  да се потом са дугим лицем поново закључи уговор о раду на одређено време за обављање тих истих послова. И последњи пример раднице запослене у компанији „Јура“ којој , после одласка на боловање због канцерогеног обољења, Послодавац није желео да продужи уговор о раду на одређено време, врло добро илуструје ову ситуацију.

Због наведеног АСНС предлаже да се изврши одговарајућа допуна члана 187. Закона о раду којом би било прописано да запосленом који одсуствује са рада због теже  болести не може бити раскинут радни однос укључујући и радни однос на одређено време за све време док се запослени налази на боловању због привремене спречености за рад, као и непосредно по закључењу боловања.

Сматрамо да би ово законско решење било оправдано и због чињенице да накнаду зараде у већини случајева привремене спречености за рад за првих 30 дана спречености за рад обезбеђује послодавац из својих средстава, а од 31. дана, накнаду зараде обезбеђује Републички фонд, односно матична филијала у складу са  чл.102. Закона о здравственом осигурању, што практично значи да ови трошкови после 31. дана не би падали на терет послодавца, па се раскид уговора о раду на одређено време не може правдати економским разлозима тј. дужином трајања боловања запосленог.

У складу са  наведеним  молимо Вас да уважите и подржите иницијативу АСНС за допуну Закона о раду.

У прилогу достављамо предлог Допуна закона о раду.

 Са поштовањем,

Председник АСНС

Ранка Савић

У Београду, 08.12.2016.године

Predlog Dopune Zakona o radu

6.Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu

Dopuna člana 187.

U stavu 1. člana 187. posle reči: „nege detata“ dodaju se nove reči: „i odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana“ i dalje kao u tekstu.

Obrazloženje

U dopuni člana 187. predlaže se da posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu uživaju i zaposleni koji odsustvuju sa rada duže od 30 dana što ukazije na težu prirodu njihove bolesti, kao i potrebu da za vreme teže bolesti uživaju posebnu radno pravnu zaštitu od otkaza ugovora o radu. Po pravilu bolesnici koji zbog prirode svoje bolesti odsustvuju sa posla duže vreme dobijaju otkaz, posebno ako rade na određeno vreme. Na taj način ostaju bez elementarnih prihoda, a samim tim, ne računajući dodatnu traumu koja može dodatno da utiče na tok bolesti, ostaju i bez mogućnosti da se adekvatno leče.

Zloupotrebe ovog instituta institucionalno nisu moguće sa obzirom da ocenu bolesti i dužinu trajanja odsustva sa rada određuje posebna stručna zdravstvena komisija.

Usvajanjem navedene dopune stvorila bi se mogućnost za efikasnije lečenje zaposlenih sa teškim, a posebno sa najtežim oboljenjima, poboljšao njihov materijalni položaj u situaciji znatno povećanih ličnih i porodičnih troškova i pokazala elementarna društvena odgovornost i empatija prema najugroženijim sugrađanima.

Za primenu ove dopune Zakona o radu nisu potrebna dodatna sredstva poslodavca niti dodatna sredstva iz budžeta.

 

Dopis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

17 − 4 =