RADNIK NIJE ROB – REZOLUCIJA 6.KONGRESA ASNS

JEFTINA RADNA SNAGA

ASNS je svesna da je zahvaljujući pogrešnim političkim pristupom međunarodnim finansijskim organizacijama (WB, MMF, EIB, EBRD …), nepostojanjem dugoročne, pa čak ni kratkoročne ekonomske politike, neutvrđenim prioritetima razvojne politike, naša država postala poznata i prepoznata kao zemlja jeftine radne snage. Naši političari, bez obzira na ideologiju iz koje potiču ili kojoj pribegavaju kada izgube vlast, s ponosom ističu činjenicu da naši radnici imaju najmanje plate u regionu. Ovo je stvarnost u kojoj živimo i koja nalaže da se borimo ne samo da spasimo svako radno mesto koje su političari namerni da ukinu, da se borimo ne samo da se otvori dovoljan broj novih radnih mesta, nego da se borimo da radnici budu adekvatno plaćeni, a poslodavci – bilo da je to država ili privatnici – uredno i na vreme isplaćuju plate i doprinose socijalnim fondovima.
One koji nam sistem u kome živimo prikazuju kao demokratiju, treba da podsetimo da je u demokratiji plata i obavezni doprinosi socijalnom, zdravstvenom i penzionom fondu, trošak poslovanja i obaveza, a ne proizvod rada kao što smo imali u socijalizmu. Zato nas država mora zaštititi od nemara i lopovluka poslodavaca, a onemogućiti i kažnjavati krađu i zloupotrebu neisplaćenih poreza na rad i doprinosa.
Kada ekonomija u jednoj državi izgubi jedno radno mesto, država izgubi fiskalne prihode (porez na rad i doprinose), budžetski rashodi joj porastu po osnovu socijalnog programa i prevremenog penzionisanja viška radnika, a tržište izgubi potrošača. Kada tržište izgubi potrošača, smanje se prihodi države po osnovu PDV-a i poreza na dobit, a poslodavac počinje da otpušta radnike, pa država i na tome gubi. Sličan proces se dešava i kada država dozvoli da se ekonomija „razvija“ na bazi najjeftinije radne snage, koja je obično plaćena niže od proseka plata, pa ulazi u sferu niskog ili nikakvog fiskalnog prihoda po osnovu poreza na rad i doprinosa. Tako se ponavlja isti scenario, pada potrošnja, smanjuju se prihodi preduzeća, a to ugrožava razvoj, koji je osnova za povećanje broja radnih mesta. Zbog pada fiskalnih prihoda, država se finansira na račun javnog duga, što dalje ugrožava razvoj, a teret skupe države pada na pleća ono malo preostalih radnika, jer tajkuni poreze navodno plaćaju na egzotičnim ostrvima, prikazujući svoj „teško stečeni“ kapital kao inostrani.
Zbog dobrobiti države i svih njenih građana, ASNS će se maksimalno angažovati na reafirmaciji stručnog i posvećenog radnika, po čemu smo bili poznati i učestvovali i u najrazvijenijim ekonomijama, insistirajući na adekvatnom odnosu države i poslodavca, u skladu sa normama Evropske Unije, kojima su naši političari navodno posvećeni, ali se to u svakodnevnom životu radnika ne vidi.

SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET

ASNS smatra da je SES jedan od stubova društveno-političke i socijalne organizacije države i zato će se svim sredstvima sindikalnog delovanja boriti za svoje učešće u njegovom radu.

 

 STARANJE O TRĆEM DOBU

ASNS stoji na stavu da sindikat mora voditi računa o među-generacijskoj solidarnosti, stvarajući u radno aktivnom dobu uslove za normalan život i društvenu inkluziju penzionera, omogućavajući im život dostojan ljudi koji su to svojim radom zaslužili. Obavezni fond nije i ne sme biti državna institucija, jer je obavezni doprinos PIO fondu privatna štednja prinudnog karaktera. Stoga sindikati moraju učestvovati u upravljanju PIO fonda u ime radnika koji kroz taj fond ostvaruju svoju štednju „za stare dane“.
ASNS će se svim sredstvima sindikalnog i društveno-političkog delovanja boriti za reformu obaveznog penzionog osiguranja na bazi kapitalizovanog PIO fonda sa ograničenim funkcijama investicionog fonda. PIO fond dobar deo potrebnih sredstava za podmirivanje prispelih penzija mora sticati upravljanjem svojim kapitalom, kao svoj izvorni prihod, a na taj način će u dobroj meri rasteretiti državni budžet.
Pošto državne uprave u poslednjih 18 godina, bez obzira na ideološke i političke stavove u toku tranzicije i demokratizacije, nisu bile u stanju da obezbede dovoljan broj radnih mesta koja bi omogućila održiv sistem penzionog osiguranja, sa minimalnim zahvatom iz državnog budžeta, te iste državne uprave su morale i moraju na dalje stvarati uslove da deo državnog kapitala/imovine bude dodeljen PIO fondu, na ime obeštećenja za nacionalizovanu i privatizovanu društvenu imovinu, stvaranu investiranjem iz PIO fonda koji je bio najveći investicioni fond u Jugoslaviji. Svedoci smo procesa obezvređivanja nacionalizovanog društvenog kapitala i privatizacije/tajkunizacije koja je dovela do drastičnog pada broja radnih mesta, obarajući proporciju od 2-3 radnika na jednog penzionera, do proporcije koja jedva obezbeđuje jednog radnika na jednog penzionera. Da bi ovakav sistem mogao da opstane, radnici bi morali biti vrlo visoko plaćeni. Na žalost, svedoci smo da to nije tako, da smo mi zemlja čija se državna uprava ponosi činjenicom da je stvorila državu jeftine radne snage, a čiji doprinosi ne mogu da obezbede održive sisteme socijalnog, zdravstvenog i penzijsko-invalidskog osiguranja.
Sramno je da državna uprava suprotno ustavu i univerzalnim ljudskim pravima, ekspropriše bez naknade trajno stečena prava na uživanje penzije, a oni koji u ime države upravljaju PIO fondom objašnjavaju da više od polovine panzionera ima penziju manju od prosečne, a dobar deo njih ima manju penziju i od minimalne , pa stoga nisu ni bitno oštećeni smanjivanjem penzije. Zaboravlja se da smo mi država u kojoj se ne može steći penzija potrebna za normalan život, što ukazuje na to da su slabo plaćeni radnici i penzioneri najveće žrtve tranzicije i takozvane demokratizacije.

JAVNOST RADA ASNS

ASNS je svestan neophodnosti i obaveze da javno deluje u interesu radnika, ali i u interesu svih građana ove zemlje. Stoga će ASNS preduzimati sve zakonima dozvoljene korake da bi obezbedila svoje mesto i stalno prisustvo u sredstvima javnog informisanja, a u cilju istinitog i pravovremenog obaveštavanja javnosti o svojim stavovima i ciljevima, kao i o koracima kojima će ostvarivati svoje zacrtane ciljeve.

POLITIČKA DELATNOST ASNS

ASNS čvrsto stoji na stavovima da je budućnost naše zemlje u evropskim integracijama, pod uslovima primene radnih i korporativnih zakona usaglašenih sa evropskim zakonima i normama, poštujući univerzalna ljudska prava.
ASNS će svoje stavove braniti i ostvarivati kroz društveno-političke i pravosudne institucije naše zemlje, kao i kroz svetske i evropske političke i strukovne institucije.

REPREZENTATIVNOST

Pošto je jedan od osnovnih uslova sindikalnog delovanja njegova reprezentativnost, ASNS će svim sredstvima sindikalnog i društveno-političkog delovanja nastojati da afirmiše instituciju sindikalne reprezentativnosti na svim nivoima od sindikalnog udruživanja u radnoj organizaciji – bilo da je u vlasništvu države, ili privatnog kapitala – do učešća u radu Socijalno-ekonomskog Saveta. Naš stav je jasan i biće zastupan u svim okolnostima: ASNS će se boriti za permanentno dokazivanje reprezentativnosti, a posebno će se boriti za svoje učešće u socijalno-ekonomskom dijalogu od najnižeg nivoa radnog okruženja do nivoa javne uprave, kojoj mora pripadati i SES. Reprezentativnost ne sme biti stalna kategorija za povlašćene sindikate, i to bez potvrđivanja kako je to sada. Reprezentativnost mora biti svakodnevni test rada svakog sindikata i u svim važnim momentima odlučivanja, dogovaranja i pregovaranja sa državom i poslodavcem. Sindikati moraju biti spremni da u svakom momentu dokažu svoju reprezentativnost, a država mora zahtevati potvrdu njihove reprezentativnosti, isto kao i potvrdu reprezentativnosti udruženja poslodavaca.

U Beogradu, 19.05.2018.godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

15 + 16 =