GRANSKI SINDIKAT ENERGETIKE

 

ASNS-Granski sindikat energetike formiran je Odlukom Predsedništva ASNS od 13.sеptembra 2011.godine. Izborna skupština održana je 12. Oktobra 2011. godine.

ASNS Granski sindikat energetike

 

U okviru Granskog sindikata deluju sledeće grupacije:

– ASNS Rudarstva i energetike;

– ASNS Hemije i nemetala;

 

Osnovni ciljevi Granskog sindikata su:

– društvo jednakih šansi, socijalne pravde i građanske sigurnosti;

– radna i socijalna sigurnost članova;

– kontinuiran rast standarda, povećanje i redovne isplate zarada i redovna uplata doprinosa za socijalno osiguranje;

– rešavanje društvenih i socijalnih konflikata putem socijalnog dijaloga i socijalni dijalog u preduzeću;

– opšte poboljšanje bezbednosti i zaštite zdravlja na radu;

– sprečavanje zlostavljanja na radu;

– edukacija članova za sindikalnu aktivnost;

– zajedničko delovanje sa sindikatima u sastavu ASNS

– saradnja sa drugim sindikatima u zemlji i inostranstvu.

 

Organi Granskog sindikata su:

– Skupština;

– Glavni odbor;

– Predsedništvo;

– Nadzorni odbor i

– Statutarna komisija.

 

* PREDSEDNIŠTVO *

  1. Vladislav Marinković, predsednik, P.D. Georad d.o.o. Drmno

      2. Nebojša Stanojević, potpredsednik, RGP Aleksinac