GRANSKI SINDIKAT JAVNIH SLUŽBI

17.10.2018. Poseta Kikindi 

– Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranka Savić, glavni menadžer ASNS Dragan Milovanović i predsednik ASNS-Granskog sindikata javnih služba Milan Kolarević posetili su u sredu, 17. oktobra 2018. godine Kikindu. Održani su sastanci sa članovima ASNS u Sportskom centru “Jezero”, zamenicom gradonačelnika grada Kikinde Bosiljkom Srdić, kao i sastanci koji su se odnosili osnivanje novih sindikata u ovom gradu.

Prilog TV Rubin:

14.09.2018. ODRŽAN SASTANAK SA DIREKTOROM UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

 

Dana 14.09.2018. godine održan je sastanak predstavnika ASNS-Grupacija sindikata Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) sa direktorom UIKS-a Dejanom Carevićem. Sastanku su u ime ASNS prisustvovali predsednica ASNS Ranka Savić, predsednik ASNS grupacije UIKS-a Saša Vidosavljević i članovi odbora Ivan Lazarević, Milena Mratinković, Siniša Miščević, Brane Janković i Nebojša Gulić.

Na sastanku su razmatrana najvažnija pitanja za rad Uprave i zaposlenih. Predstavnici ASNS upoznali su direktora sa nizom inicijativa koje se tiču radno pravnog položaja zaposlenih kao što su odlazak u penziju sa 50 godina starosti, izmena visine osnovice za obračun i isplatu plata, izmena Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u delu koji se odnosi na mogućnost nošenja oružja zaposlenih u Službi obezbeđenja i van radnog vremena.

ASNS je posebno upoznao direktora sa inicijativom za donošenje posebnog Zakona o uspostavljanju zatvorske policije i pedao Nacrt zakona o novom nazivu Službe za obezbeđenje (Zatvorska policija) koji je pripremilo Izvršni odbor ASNS-Grupacije sindikata Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Direktoru je, pored ostalog, iznet i obarzoloženi zahtev da se izjednači status pripadnika službe za obezbeđenje sa statusom ostalih pripadnika bezbednosnih struktura.

Posebno je istaknut poblem nedostatka kadrova u UIKS-u i zatražen je prijem novih zaposlenih. Direktor je izvestio da je upoznat sa problemom i svestan potrebe za popunom broja zaposlenih, kao i da je sve pojedinačne zahteve upravnika ustanova prosledio Vladi Republike Srbije.

ASNS je predložio i unifikaciju radnih mesta po ustanovama, kao i da se sindikat informiše i učestvuje u izradi Predloga sistematizacije u ustanovama UIKS-a.  Razgovarano je i o konačnom obezbeđenju uniformi za pripadnike Službe za obezbeđenje. Kao zaključak, direktor Uprave je obavestio da će biti ubrzan proces nabavke i izrade uniforme i da podržava našu inicijativu, kao i da se i on lično zalaže za povećanje dnevnica za zaposlene u UIKS-u.

Direktor je upoznao naše predstavnike sa  procedurom  izmena Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Dogovoren je novi sastanak u roku od najviše tri meseca.

20.04.2018. IZBORNA SKUPŠTINA ASNS-GRANSKOG SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI

Dosadašnjem predsedniku ASNS-Granskog sindikata javnih službi

Milanu Kolareviću (ASNS-Narodno pozorište Beograd)

na danas održanoj Izbornoj skupštini ovog granskogsindikata ponovo je ukazano poverenje tako da će i u naredne četiri godine obavljati ovu funkciju.

 

 

Za sekretara ponovo je izabran i

Marko Trajanovski (ASNS-Sindikat Vojske Srbije).

 

 

 

 

Izabrani su i novi članovi Nadzornog odbora i Statutarne komisije.U Nadzornom odboru su: Aleksandar Simić (ASNS-JP za skloništa), Mirko Vujović (ASNS-Gradska uprava grada Beograda) i Goran Nikolić (ASNS-Sportski centar “Čair” Niš), a u Statutarnoj komisiji: Rosana Milić (ASNS-Narodno pozorište Beograd), Aleksandar Vojinović (ASNS-Sindikat Vojske Srbije) i Đorđe Vidović (ASNS-UIKS)

 

 

Predsednici Grupacija koje deluju u okviru ASNS-Granskog sindikata javnih službi biće naknadno izabrani.

 

03.04.2018.ODRŽANA SEDNICA GLAVNOG ODBORA ASNS-GRANSKOG SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI. IZBORNA SKUPŠTINA ZAKAZANA ZA 20.APRIL 2018. GODINE

Izborna skupština ASNS-Granskog sindikata javnih službi biće održana 20. aprila 2018. godine sa početkom u 11 časova, u velikoj sali centrale ASNS.

Na Izbornoj skupštini biće izabrani novi organi granskog sindikata – predsednik, potpredsednici, sekretar, Nadzorni odbor i Statutarna komisija. Na dnevnom redu biće i Izmene i dopune Statuta ASNS-Granskog sindikata javnih službi.

Članovi Glavnog odbora ASNS-Granskog sindikata javnih službi su na juče (02.04.2018.) održanoj skupštini razmtarali i Izveštaj o radu granskog sindikata u 2017. godini.

 

02.04.2018.UKAZIVANJE NA PROBLEME PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE ANGAŽOVANIH NA OSNOVU UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME

ASNS ukazuje na problem sa kojim se susreće veliki broj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije koji su angažovani u Vojsci Srbije na osnovu ugovora o radu na određeno vreme.

Naime, prema postojećem zakonskom rešenju državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za prijem u profesionalnu vojnu službu može biti primljen u službu u Vojsci Srbije, radi popune komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije na određeno vreme do tri godine.

Članom 42. Zakona o Vojsci Srbije propisano je da se Ugovor o radu na određeno vreme zaključuje na vremenski period do tri godine i može se obnavljati, s tim da važnost poslednjeg ugovora ističe krajem godine u kojoj profesionalni vojnik navršava 40 godina života, a oficir, odnosno podoficir navršava 45 godina života. Izuzetno po odluci ministra odbrane, ugovor o radu na određeno vreme licima na pojedinim formacijskim mestima ili određenih specijalnosti ističe krajem godine u kojoj navršavaju 50 godina života.

U skladu sa navedenim zakonskim rešenjem, veliki broj profesionalnih vojnih lica godinama unazad, bez prekida  radi i angažovan je u Vojsci Republike Srbije na osnovu ugovora o radu na određeno vreme koji se obnavlja na svake tri godine . Njihov status kao zaposlenih je izuzetno nepovoljan, jer  se nalaze u  nejednakom položaju u odnosu na druge kategorije zaposlenih. Naime, profesionalna vojna lica, iako često rade u otežanim uslovima ostaju uskraćena za mnoga prava koja su drugim zaposlenima garantovana zakonom, kao što su pravo na otpremninu u slučaju prestanka radnog odnosa, i bolja pravna  zaštita od  nezakonitog otkaza ugovora o radu.

Takođe, treba imati uvidu i da je postojeće zakonsko rešenje predviđeno čl.42. Zakona o vojsci RS u suprotnosti sa članom 37. Zakona o radu u pogledu roka trajanja radnog odnosa na određeno vreme s obzirom da je članom 37. Zakona o radu propisano da ugovor o radu, uz Zakonom striktno propisane izuzetke, sa istim zaposlenim može trajati najduže dve godine.

Pored navedenog, istekom roka na koji je ugovor o radu zaključen, mnogim profesionalnim vojnim licima, koja su godinama unazad savesno obavljali službu u Vojsci Srbije,ugovor o radu se ne produžava, jer Zakon to omogućava.

Na to ukazuje i poslednji primer radnopravnog spora koji se vodi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu po tužbi profesionalnog vojnog lica inače člana ASNS – Sindikata Vojske Srbije. Napominjemo da se radi  o profesionalnom vojniku koji je od 2003. godine, bez prekida angažovan u Vojsci Srbije, na osnovu ugovora o radu na određeno vreme, vrhunskom sportisti – prvaku u karateu, učesniku brojnih humanitarnih akcija, koji pored brojnih diploma koje poseduje, ima završene master akademske studije drugog stepena Univerziteta u Beogradu na studijskom programu terorizam, organizovani kriminal i bezbednost . I pored brojnih kvaliteta i činjenice da je više puta za svoj rad visoko ocenjivan, ovom profesionalnom vojniku je nezakonito prestao radni odnos u decembru 2016.godine, jer mu poslednji ugovor o radu na određeno na vreme (koji se svaki put zaključuje na period od tri godine) nije produžen na osnovu odluke pretpostavljenog starešine koji je zloupotrebio svoje diskreciono pravo da se ugovor o radu ne produži za još tri godine, na osnovu navodnih propusata u radu , pri čemu nikada nije ni pokušano da se raspravi o kakvim se propustima radi i da li je mišljenje pretpostavljenog starešine osnovano.

Ovaj i brojni drugi primeri jasno pokazuju svu složenost situacije u kojoj se ova kategorija zaposlenih nalazi, kada se se posle više godina rada u Vojsci Srbije , ugovor o radu na određeno vreme  zaključen sa profesionalnim vojnicima, nakon isteka roka na koji je zaključen, ne produži na osnovu arbitrernog mišljenja i odlučivanja, pretpostavljenog  starešine, bez postojanja objektivnih i stvarnih razloga koji bi opravdavali prestanak ugovora.

ASNS će o povodom ovog problema inicirati promenu spornih propisa kako bi zaštitila svoje članove i druge pripadnike vojske od diskriminitarskog pristupa i nezakonitog postupanja.

27.03.2018.ASNS NA SASTANKU U MINISTARSTVU KULTURE I INFORMISANJA

 

U Ministarstvu kulture i informisanja održan je sastanak sa državnim sekretarom gospodinom Igorom Jovičićem i savetnikom gospodinom Nikolom Šeatovićem.

Ispred ASNS sastanku su prisustvovali predsednica Ranka Savić, predsednik Granskog sindikata javnih službi Milan Kolarević, predstavnik ASNS RTS Srđan Bajski i predsednica ASNS Atelje 212 Dubravka Bušatlija.

Razgovaralo se o mnogobrojnim problemima u kulturi, pre svega o novoj sistematizaciji, problemu upodobljavanja zaposlenih i nameštenicima.

Predstavnici pozorišta su ukazali na manjak zaposlenih u tehnici i potrebi novog zapošljavanja.

Zakon o zabrani zapošljavanja uzima svoj danak, tako da srpskim pozorištima preti nemogućnost daljeg rada.

Sa predstavnicima ministarstva se razgovaralo i o problemima u RTS-u. Ministarstvo smo upoznali sa ogromnim nezadovoljstvom zaposlenih, pre svega visinom plata, štetnim ugovorima koji se zaključuju i bespotrebnim angažovanjem eksternih produkcija i fizičkih lica van RTS-a.

Veliko nezadovoljstvo je i u vezi Kolektivnog ugovora koji je zadržao postojeće stanje.

Dogovoreno je da predstavnici ASNS RTS-a u kratkom roku dostave ministarstvu svoje viđenje problema u funkcionisanju i radu RTS-a, kao i predloge za njihovo prevazilaženje. Posle toga će se održati sastanak sa ministrom Vladanom Vukosavljevićem radi dogovora o daljim konkretnim potezima.

07.11.2017.Javna rasprava o “vojnim zakonima”

16.10.2017. RASPRAVA O PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE
26.09.2017 VULIN IZJAVLJUJE: ZA VOJSKU I POLICIJU 30000 STANOVA

 

ASNS – Granski sindikat Javnih službi formiran je Odlukom Predsedništva ASNS od 13. septembra 2011. godine. Izborna skupština održana je 2.novembra 2011. godine.

ASNS GS Javnih službi ASNS GS Javnih službi

U okviru Granskog sindikata deluju sledeće grupacije:

– ASNS Pripadnika Vojske Srbije ;

– ASNS Državne uprave i pravosuđa ;

– ASNS Umetnosti i kulture ;

– ASNS Informisanja, medija i izdavaštva ;

– ASNS Fondova i sportske delatnosti ;

– ASNS Prosvete i nauke ;

– ASNS Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Republike Srbije (18.05.2015.)

 

Osnovni ciljevi Granskog sindikata su:

– društvo jednakih šansi, socijalne pravde i građanske sigurnosti;

– radna i socijalna sigurnost članova;

– kontinuiran rast standarda, povećanje i redovne isplate zarada i redovna uplata doprinosa za socijalno osiguranje;

– rešavanje društvenih i socijalnih konflikata putem socijalnog dijaloga i socijalni dijalog u preduzeću;

– opšte poboljšanje bezbednosti i zaštite zdravlja na radu;

– sprečavanje zlostavljanja na radu;

– edukacija članova za sindikalnu aktivnost;

– zajedničko delovanje sa sindikatima u sastavu ASNS, i

– saradnja sa drugim sindikatima u zemlji i inostranstvu.

 

Organi Granskog sindikata su:

– Skupština;

– Glavni odbor;

– Predsedništvo;

– Nadzorni odbor i

– Statutarna komisija.

 

* PREDSEDNIŠTVO *

  1. Milan Kolarević, predsednik, Narodno pozorište Beograd
  2. Duško Jovanović, predsednik Grupacije, Vojska Srbije
  3. Džemo Graca, potpredsednik, Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar
  4. Srđan Bajski, potpredsednik, Radio Televizija Srbije
  5. Marko Trajanovski, sekretar, Vojska Srbije