DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

Poštovani članovi Fonda solidarnosti ASNS,

Obaveštavamo Vas da je Fond solidarnosti za svoje članove ugovorio osiguranje kod osiguravajuće kuće „Globos osiguranje“ ado Beograd, i to:

 1. OSIGURANjE LICA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA – NEZGODE, koje obuhvata rizike:

a) SMRT USLED NEZGODE, osigurana suma 150.000,00 RSD;

b) INVALIDITET, osigurana suma 1.000.000,00 RSD;

Osnovica za obračun procenta delimičnog invaliditeta je ugovorena osigurana suma, što            na konkretnom primeru znači: ukoliko je nastupila povreda, koja je po mišljenju lekara     cenzora Osiguravača ostavila delimični invaliditet u procentu od 10%, odšteta bi bila   100.000,00 RSD;

c) TROŠKOVI LEČENjA, osigurana suma 125.000,00 RSD;

Ako nesrećni slučaj ima za posledicu narušenje zdravlja osiguranika koje zahteva lekarsku           pomoć-lečenje, Osiguravač će po završetku lečenja isplatiti naknadu stvarnih i nužnih    troškova lečenja u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama, izuzev zdravstvenih ustanova u     privatnom vlasništvu, a koji su prema oceni lekara cenzora Osiguravača neophodni i koji   padaju na teret osiguranika.

Ukupne isplate na ime troškova lečenja mogu iznositi najviše do ugovorene osigurane sume          za slučaj troškova lečenja, što u konkretnom slučaju iznosi 125.000,00 RSD;

 1. KOLEKTIVNO DOBROVOLjNO ZDRAVSTVENO OSIGURANjE LICA ZA SLUČAJ TEŽIH BOLESTI I HIRUŠKIH INTERVENCIJA – osigurana suma po riziku 25.000,00 RSD;

 TEŽE BOLESTI

 • Maligni tumori (100%)
 • Moždani udar (100%)
 • Infarkt miokarda (100%)
 • Transplatacija organa (100%)
 • Koma (100%)
 • Embolija pluća (100%)
 • Bakterijski meningitis (100%)
 • Encefalitis (100%)
 • Lajmska bolest (100%)
 • AIDS (100%)
 • Hepatitis B i C (50%)
 • Epilepsija (50%)
 • Otkazivanje rada bubrega (50%)

Krajnji stadijum otkazivanja rada bubrega, koji se ispoljava kao hronično nepovratno otkazivanje funkcije oba bubrega, gde je kao rezultat potrebna redovna hemodijaliza ili transplatacija bubrega (50%);

 • Benigni tumori mozga (50%)

Nemaligni tumori mozga koji dovode do trajnog neurološkog deficita. Tumori ili lezije

hipofize su isključeni (50%)

 • Hronično oboljenje jetre (50%)
 • Hronično oboljenje pluća, odnosno emfizem (50%)

Krajnji stadijum oboljenja pluća koje zahteva trajnu terapiju kiseonikom uz prisustvo FEV 1 manjeg od 1 litra. Teška restriktivna bolest pluća sa prisustvom dispneje u stanju mirovanja i znatno promenjenim testovima plućne funkcije gde je dijagnoza potvrđena sledećim parametrima:

 • vitalni kapacitet manji od 50 % od normalnog,
 • FEV 1 (forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi) manji od 50 % od normalnog,
 • upotreba kiseonika u kućnim uslovima,
 • Vanmaterična trudnoća (50%);

PRIMER: Za maligni tumor isplaćuje se 100% osigurane sume tj. 25.000,00 RSD, a za vanmateričnu trudnoću 50% osigurane sume – 12.500,00 RSD;

VAŽNE NAPOMENE:

Bolesti koje su ustanovljene, bolesti od kojih osiguranik već boluje u trenutku stupanja u osiguranje, kao i hirurške intervencije za koje je ranije utvrđena potreba ili su bile izvršene pre početka osiguranja, nisu obuhvaćene osiguranjem. Takođe napominjemo da u prva 3 meseca prve godine osiguranja postoji karenca (pričekni rok) za sve nove članove koji uđu u osiguranje za sledeće teže bolesti: maligni tumor, otkazivanje rada bubrega, hronično oboljenje jetre, hronično oboljenje pluća, benigni tumori mozga, AIDS, hepatitis B i C, epilepsija, kao i za hiruške intervencije koje nisu posledica nesrećnog slučaja ili urgentnog medicinskog stanja.

Ukoliko se dogodi bilo koji od navedenih osiguranih rizika, potrebno je da se ispoštuje procedura za prijavu i naknadu štete.

 Osiguranje važi 24 sata gde god da se osiguranik nalazi (u zemlji, inostranstvu, na poslu, na god. odmoru).

 Svi koji su se učlanili u Fond solidarnosti ASNS pre 01.01.2022. automatski su osigurani, kao i svaki novi član koji potpiše pristupnicu o učlanjenju u Fond solidarnosti.

 Mesečna premija za osiguranje po članu je 50,00 dinara i taj iznos je sadržan u mesečnoj članarini za Fond od 300,00 dinara. Potrebna dokumentacija za prijavu štete nalazi se na zvaničnoj internet prezentaciji ASNS www.asns.rs, a možete je preuzeti i od svog Glavnog poverenika.

 

Na linkovima ispod možete preuzeti obrase za prijavu osiguranog slučaja:

OBRAZAC ZA PRIJAVU OSIGURANOG SLUČAJA – NEZGODA preuzmi

OBRAZAC ZA PRIJAVU OSIGURANOG SLUČAJA – HIRURŠKE INTERVENCIJE preuzmi

OBRAZAC ZA PRIJAVU OSIGURANOG SLUČAJA – TEŽE BOLESTI preuzmi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 × three =